Stadion

Adresa: Brankovická 1216, 28000 Kolín V. - zobrazit na mapě

Kapacita: 2000 diváků / 500 k sezení

Cena vstupenek:

Základní: 50,- Kč

Ženy: 30,- Kč

ZTP a děti do 12 let ZDARMA

Permanentka JARO 2017: 250,- Kč

Návštěvní řád stadionu FK Kolín, a.s.

1. Obecná  ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená FK Kolín, a.s., pro využívání fotbalového stadionu k fotbalovým utkáním, které pořádá FK Kolín, a.s., se sídlem v Kolíně V, Brankovická 1216, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků fotbalového stadionu vstupujících do areálu fotbalového stadionu a používající zařízení fotbalového stadionu.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na fotbalové utkání pořádané FK Kolín vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

2. Fotbalový stadion v Kolíně, v době fotbalových utkání

1. Pokud fotbalový stadion v Kolíně slouží ke sledování fotbalových utkání o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně akciová společnost FK Kolín, a.s.

2. Veřejnost může do areálu fotbalového stadionu vstupovat pouze se souhlasem pořadatele tohoto utkání, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele utkání, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FK Kolín a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě pořadatele fotbalového utkání je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská policie Kolín.

3. Vstupní  kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do fotbalového stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu fotbalového stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu fotbalového stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu fotbalového stadionu je z pověření pořadatele utkání oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu fotbalového stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na fotbalový stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich nevhodného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

4.  Pobyt na fotbalovém stadionu

1. V areálu fotbalového stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu fotbalového stadionu má povinnost na žádost pořadatele utkání, pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu fotbalového stadionu vyveden. Při opuštění fotbalového stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Fotbalový stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno pořadatelem fotbalového utkání z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pořadatelem fotbalového utkání pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového stadionu ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

6. Každý vstupující do areálu fotbalového stadiónu souhlasí s bezplatným užitím záznamů jeho osoby z průběhu dané akce. 

5.  Chování v areálu fotbalového stadionu

1. Každý návštěvník fotbalového stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na fotbalovém stadionu právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci fotbalového stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru fotbalového stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

6.  Zakázané chování

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru fotbalového stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu: a)rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, b)zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c)spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d)láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu, e)neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle či krabice, f)ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení, g)tyče pro vlajky či transparenty,
h)vlajky a transparenty s plochou větší než 2.0 x 1,5 m; menší vlajky a transparenty jsou povoleny pouze, pokud jsou z nehořlavého materiálu a jejich obsah neodporuje zákonům ČR a ustanovením tohoto návštěvního řádu, i)mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
j)alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, k)zvířata l)laserová ukazovátka,
m)kufry, velké tašky, batohy n)fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatelem fotbalového stadionu.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno: a)vyjadřovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení, b)lézt či přelézat stavby a zařízení nepředpokládané pro obecné užívání, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy, c)stát na sedadlech v divácké zóně, d)v prostorách fotbalového stadiónu kouřit, e)vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů), f)házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky, g)zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice, h)ničit zařízení a vybavení fotbalového stadionu,
i)bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FK  Kolín nebo značku fotbalového stadionu v Kolíně, j)konzumovat jídlo a nápoje, které nebyly zakoupeny v prostorách fotbalového stadionu (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),
k)popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
l)konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový stadion jinou cestou

7. Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání fotbalového stadionu, uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Vlastník stadionu, zodpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit FK Kolín a.s.

8. Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu fotbalového stadionu, postihnuti zákazem vstupu do areálu fotbalového stadionu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FK Kolín a.s., nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

9.  Účinnost

Tento Návštěvní řád fotbalového stadionu FK Kolín, a.s. je účinný od soutěžního ročníku 2016 / 2017.

 

Jiří Truska                                                                               MUDr. Jan Balík

FK Kolín, a.s.                                                                                   SK Sparta Kolín, z. s.